კონსალტინგის ინსტიტუტი

Tallinn - Moscow - Tbilisi

SOFS ტექნოლოგიის საფუძველი

SOFS ტექნოლოგიის საფუძველი - მართვის დონისა და ხარისხის ამაღლება არსებული რესურსებით, ტექნოლოგიური გადაწყვეტების შემუშავება, რომელიც მიმართულია სტრატეგიული ამოცანების გადაწყვეტაზე. SOFS ტექნოლოგიის დანერგვის შედეგი არის კომპანიის მუშაობის ხარისხობრივად ახალი სტანდარტი. ეს საშუალებას იძლევა მომავალში გადაიდგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები საქმიანობის ყველა მიმართულების განვითარებისათვის. პროგრამა SOFS იყო მოდულირებული დასავლური ტექნოლოგიების გამოყენებით და ადაპტირდა რუსეთის მართვის პრინციპებთან. 2010 წლის აგვისტოდან ტექნოლოგია SOFS გამოყენება დაიწყეს რუსულ კომპანიებში, რომლებიც წარმოდგენდნენ ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორს. ჩვენ საფუძვლად ვიღებთ პრინციპს : კომპანიის შედეგი პირდაპირ არის დაკავშირებული მისი ხელმძღვანელების მუშაობის შედეგებზე.
კურსის პროგრამა:
I ეტაპი. დიაგნოსტიკა. არსებული მუშაობის ანალიზი იძლევა კომპანიის/ ქვეგანყოფილების მდგომარეობის ობიექტური შეფასების საშუალებას, ავლენს მუშაობაში ,, ვიწრო“ მიმართულებებს და საზღვრავს ძირითად ასპექტებს, რომელსაც ესაჭიროება ცვლილებები. SOFS ტექნოლოგიები გვეხმარება ოტიმიზირდეს საკვანძო თანამშრომლების მუშაობა და გამოირიცხოს კომპანიის სისტემური შეცდომები.
დიაგნოსტიკის პროცესი განიხილავს:
- მართვის პრინციპებს ორგანიზაციაში
- კომპანიის ბიზნეს-პროცესების და ადამიანური რესურსების მართვის ორგანიზებას
- კომპანიის საკვანძო თანამშრომლების პროფესიულ კომპეტენციებს
ანალიზის შედეგს წარმოადგენს რეკომენდაციების ფორმირება შემდგომი ცვლილებებისათვის როგორც მმართველი რგოლის ასევე სრულად კომპანიის მუშაობაში.
II ეტაპი . კომპანიების ამოცანების გადაწყვეტა, რომელიც დიაგნოსტიკის შედეგებიდანაა გამომდინარე. SOFS პროგრამის მიმდინარეობის პერიოდისათვის მიზნებისა და ამოცანების ფორმირება.
განსაკუთრებულობა: SOFS ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა განისაზღვროს , რა ინსტრუმენტები იქნება გამოყენებული პროგრამის გაგრძელებისათვის,მხოლოდ მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდება დიაგნოსტიკის ანალიზის შედეგები. პროგრამის მსვლელობის პერიოდში ხელმძღვანელები სრულყოფენ შემდეგ ინსტრუმენტებს:
-უფრო მეტად ტექნოლოგიური გადაწყვეტების შემუშავება, სტრატეგიულ ამოცანებთან მიმართებაში. SOFS გთავაზობთ ბიზნეს-პროცესების მართვისათვის საჭირო დამატებით ბერკეტებს.
- სტრუქტურის ფუნქციონალური ეფექტურობის ანალიზი: ამოცანების ფორმირება - გამოყენება -კონტროლი. საპროცესო ოპერაციებზე პირადი ფაქტორის მინიმიზაცია და პირადი ფაქტორის განვითარება არასტანდარტული გადაწყეტების ფორმირებისას.
- საკვანძო მოთამაშეების მოზიდვის განსაკუთრებულობა და პირობების შექმნა მათ წინაშე დასმული ამოცანების მაქსიმალურად ეფექტურად შესრულებისათვის.
- ბლიც-გარდაქმნის ფორმირება.
UpGrade სტრუქტურა.
-ცვლილებების მიმართ წინააღმდეგობებთან მუშაობის საშუალებები.თანამედროვე მოტივაციის კრიტერიუმები.
ყველა სესიაზე მიმდინარეობს კომპლექსური მუშაობა ხელმძღვანელებთან, სამუშაო შედგება ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობისაგან უშუალოდ მათი პირდაპირი ხელმძღვანელის თანდასწრებით.
SOFS დინამიურად ეთავსება ორგანიზაციის მუშაობას, არ არღვევს ბიზნეს-პროცესებს, არამედ სრულყოფს არსებულს; ფორმირდება მდგრადი შიდა კლიმატი, კომპანიის მიზანმიმართული განვითარება.

2011-06-12