კონსალტინგის ინსტიტუტი

Tallinn - Moscow - Tbilisi

Upgrade ქვეგანყოფილება

Upgrade ქვეგანყოფილება - პროგრამა, რომელიც საშუალებას იძლევა კომპანიის კონკრეტული ქვეგანყოფილების მუშაობის ეფექტურობის ამაღლების სულ რაღაც 2 დღეში, დროისა და შრომის მცირე დანახარჯებით.
სამუშაოს მიმდინარეობისას ხდება არსებული სიტუაციის მაქსიმალური შეფასება, ვლინდება ვიწრო მიმართულებები ქვეგანყოფილების მუშაობაში და განისაზღვრება მისი შედეგიანობის ამაღლებისათვის საჭირო ძირითადი ასპექტები.
როგორ ვაღწევთ ამას:
1. პირველი ეტაპი - ქვეგანყოფილების მუშაობის ანალიზი, კომპანიის მიზნებთან და ბაზარზე არსებულ მდგომარეობასთან მიმართებაში.
2. მეორე ეტაპი - მასტერ კლასის ჩატარება ქვეგანყოფილებისათვის, რომელიც ფოკუსირდება 3-4 ძირითად პუნქტზე, რომელიც განისაზღვრება ქვეგანყოფილების მუშაობის პირველადი ანალიზის დროს.
2 დღიანი მუშაობის შედეგად ჩვენ ვიმუშავებთ მაღალტექნოლოგიური გარდაქმნების რიგს, რომელიც საშაუალებას იძლევა გადაწყდეს მნიშვნელოვანი ნაწილი ამოცანებისა და აამაღლოს ქვეგანყოფილების მუშაობის საერთო ეფექტურობა.
• ოპტიმიზირდება განყოფილების მუშაობა და კლიენტების ,, მიღწევის“ მეთოდები.
• დგინდება ყოველი მენეჯერის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები და იძლევა მათი დაძლევის მექანიზმები
• უმჯობესდება თანამშრომლების მუშაობის და სამუშაო პროცესების მართვა კომპანიაში

2010-06-12