კონსალტინგის ინსტიტუტი

Tallinn - Moscow - Tbilisi

დიაგნოსტიკა

,,დიაგნოსტიკა“ იგება ობიექტური ანალიზის საფუძველზე და ტარდება ტესტების უნიფიცირებული სისტემით. ტესტები შემუშავებულია კომპანია РБ Проект -ის მიერ. მიღებული მონაცემებისა და შემუშავებული წინადადებების საფუძველზე, კომპანია შეძლებს განახორციელოს საკუთარი რესურსების ამაღლება პრაქტიკულად.
ტესტები საშუალებას იძლევა:
• მივიღოთ ბაზრის მდგომარეობის ანალიზი ( თანამშრომლების თვალით);
• განისაზღვროს ხელისშემშლელი ფაქტორები, თანამშრომლების მეტი ეფექტურობის მისაღწევად მუშაობისას;
• გამოვავლინოთ, რომელი უნარ-ჩვევები იძლევა საშუალებას ამაღლდეს თანამშრომლების ეფექტურობა მუშაობისას;
• გავაძლიეროთ ორგანიზებულობა და დასტაბილურდეს პროცესების სისტემურობა როგორც ქვეგანყოფილების ასევე თანამშრომლების პერსონალურად;
• გამოვლინდეს სამოტივაციო შემადგენლები ყოველი თანამშრომლისათვის და ქვეგანყოფილების მთლიანობაში.
სეგმენტაცია
• სეგმენტაციის ფორმალიზაცია და სამიზნე სეგმენტის არსებობის შეფასება
• სეგმენტებთან მუშაობა
• მუშაობა არა მის სეგმენტთან
• სეგმენტის მცირე მოგება
• თანამშრომლების მოტივაციის შემცირება, არაოპტიმალურად შერჩეული სეგმენტის გამო
• ბაზრის ანალიზი და მეტ-ნაკლებად ოპტიმალური სეგმენტის მკაფიო ფორმულირება
• თანამშრომლების შედეგიანობის ზრდა არჩეულ სეგმენტში მუშაობისას
• თანამშრომლების მოტივაციის ზრდა შედეგის პროგნოზირების შესაძლებლობის გამო
• დროის ეკონომია
• რესურსების ეკონომია
მიზნები
• მიზნების არსებობის შეფასება
• მიზნების ფორმალიზაციის შეფასება
• თანამშრომლების პერსონალური მიზნების შესაბამისობის შეფასება ორგანიზაციის მიზნებთან
• მიზნების დასახვისათვის საჭირო ყურადღების არ არსებობა
• კომპანიის მიზნების არაკორექტული მიტანა თანამშრომლამდე
• თანამშრომლების პერსონალური მიზნების არ არსებობა
• კონფლიქტი თანამშრომლების მიზნებისა და კომპანიის სტრატეგიას შორის
• კომპანიის მიზნების სხვადასხვა მიმართულებით
• მიზნების მიღწევის მკაფიო რეგლამენტის არქონა
• მიზნების ფორმალიზაცია და განსაზღვრა
• თანამშრომლების პერსონალური მიზნების დასახვის და კომპანიის მიზნების შესაბამისობის დადგენა
• საქმიანობის შედეგების ზუსტი პროგნოზირება როგორც თითოეული თანამშრომლის, ასევე ორგანიზაციის მთლიანობაში
• სამუშაოს მწარმოებლურობის ამაღლება საშუალოდ 40%-ით
წარმატებული ოპერაციების ხელწერა, კრეატიულობა
• კომანიის მაღალშედეგიანი სამუშაო ოპერაციების ანალიზი
• მოცემული ოპერაციების მასშტაბირება
• ხელმძღვანელებს შეუძლიათ ჩათვალონ, რომ წარმატებული უნარ-ჩვევები და ხარისხი, დამახასიათებელი ერთი თანამშრომლისათვის, ძნელია განავითარო სხვა თანამშრომელში
• თანამშრომლების განვითარებას არასაკმარისი ყურადღება ექცევა
• განვითარების სტრატეგიის ზუსტი განსაზღვრა ინდივიდუალურად თითოეული თანამშრომლისა და სტრუქტურის მთლიანობაში
• მიზნის მიღწევისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებისა და თვისებების განვითარება კოლექტივში, გაათანაბრებს მაჩვენებლებს და აამაღლებს მთელი სტრუქტურის მწარმოებლურობას.
უნარ-ჩვევები, ცოდნა
• გაცემული სამუშაო დავალების პროფესიული კომპეტენციების შესაბამისობის დადგენა
• განსაზღვრა უფრო მეტად შედეგიანი სამუშაო მიმათულების კონკრეტული თანამშრომლისათვის
• თანამშრომლების სამუშაო კომპეტენციები და მათ წინაშე დაყენებული ამოცანები არ შეესაბამება ერთმანეთს
• კომპეტენციების პერსონალური დონის გამოვლენა და დასახული ამოცანებისათვის მომზადების პროგრამის შემუშავება
• კომპეტენციების დონის ოპტიმიზაცია
• თანამშრომლების განვითარების სისტემური პროგრამის მომზადება
ბაზრის წინააღმდეგობები: ობიექტური და სუბიექტური
• კომპანიის განვითარებაზე მოქმედი შიდა და გარე ფაქტორების განსაზღვრა
• თანამშრომელი აღიქვამს ბაზარს სუბიექტურად
• თანამშრომელი არ ფლობს ბაზრის წინააღმდეგობების დაძლევის ხელსაწყოებს
• ბაზრის წინააღმდეგობების ფორმალიზაცია
• წინააღმდეგობების ნეიტრალიზაციის მეთოდების შემუშავება
• ანალიზის შემდეგ 70-80% წინააღმდეგობის იხსნება
მოტივაცია
• პერსონალური და საერთო მოტივიციის მდგომარების განსაზღვრა
• კომპანიის ხელმძღვანელობის მიერ არასწორი მოტივაციის განსაზღვრა
• არაფინანსური მოტივაციების სუსტი გამოყენება
• თანამშრომლები ვერ ხედავენ კომპანიის შიდა განვითარების შესაძლებლობებს
• სამუშაოში სუსტი ჩართულობა
• პირადი ზრდის შემზღუდველების მოხსნა თანამშრომლებისათვის
• თანამშრომლების პირადი ღირებულებების გამოვლენა
• სამუშაოში ჩართულობის ზრდა, ინდივიდუალური მოტივატორების კორექტული განსაზღვრის გამო
• ხარისხიანი სამოტივაციო ფონის მხარდაჭერა
როგორ მიმდინარეობს დიაგნოსტიკა:
1.მთელი კოლექტივის წერილობითი ანკეტირება
2.თითოეულ თანამშრომელთან ზეპირი გასაუბრება
3. დიაგნოსტიკის ანალიზი და შედეგების შეჯამება
4. 3-4 ძირითადი ამოცანის განსაზღვრა, რომელიც აუცილებელია მუშაობის ოპტიმიზაციისათვის შეზღუდული დროითი რესურსების პირობებში / ყველა იმ ამოცანის გამოვლენა, რომელიც აუცილებელია მუშაობის ოპტიმიზაციისათვის და მათი ეტაპობრივი გადაწყვეტა.

2009-06-01